خبر : اولین شهر جنگلی ساخته شد عکس - اسپاد نیوز


اولین شهر جنگلی در شهر لیووژو واقع در جنوب چین با یک میلیون گیاه و 40 هزار درخت ساخته شد.