خبر : عکس: اولین سلفی خانوادگی در تاریخ ایران - اسپاد نیوز


این تصویر که توسط ناصرالدین شاه به همراه عیال‌های پرشمارش در آینه انداخته شده را شاید بتوان اولین سلفی تاریخ ایران نامید.