خبر : معاونان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ابقا شدند - اسپاد نیوز


افراشی، معاون اجتماعی و عزیزی معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ابقا شدند.