خبر : از «تبدیل واحد پول ایران از قران به ریال» تا «قوت گرفتن شایعه تغییر سکاندار بورس» - اسپاد نیوز


موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی نوزدهمین روز فروردین ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.