خبر : آخرین خبر از مرزها؛ تردد مسافر از مرز ترکیه برای افراد مقیم - اسپاد نیوز