خبر : (تصاویر) یک گله فیل مقابل کاخ ملکه انگلیس - اسپاد نیوز


پیکره‌های چوبی فیل‌ها، عرض خیابان مَل منتهی به کاخ ملکه الیزابت فرا گرفته و راه ترافیک را سد کرده بود.