خبر : ارسال پرونده کرمانشاه به عنوان شهر خلاق «خوراک» به یونسکو - اسپاد نیوز


رییس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه از ارسال پرونده کرمانشاه برای قرارگیری در لیست شهرهای خلاق خوراک به یونسکو خبر داد.