خبر : دود تنباکو عاملی برای بروز سرطان مثانه - اسپاد نیوز


مواد شیمیایی موجود در دود تنباکو می تواند باعث بروز سرطان مثانه در افراد شود برای همین بهتر است…