خبر : امضاهای طلایی کاهش خواهد یافت - اسپاد نیوز


خاندوزی، وزیر اقتصاد گفت: با اجرای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار امضاهای طلایی کاهش خواهد یافت البته عرض نمی کنم تمام می شود.