خبر : آمار عجیب مزاحمت‌های تلفنی برای آتش نشانی - اسپاد نیوز


از 5 هزار تماس روزانه با سازمان #آتش‌نشانی، فقط 300 تماس آن واقعی و بقیه مزاحمت است!