خبر : مصر اموال حسنی مبارک و خانواده اش را رفع توقیف کرد - اسپاد نیوز


مقامات مصر اموال حسنی مبارک رئیس جمهور فقید این کشور و خانواده اش را با توجه به تبرئه آنها در همه پرونده های قضایی، رفع توقیف کردند.