خبر : به بهانه روز جهانی ناشنوایان/ دنیایی از سکوت - اسپاد نیوز


ناشنوایی یکی از معلولیت‌های خاموش است که باید از همان ابتدا شناسایی شود تا بتوان برای آن کاری کرد؛ در غیر این صورت فرد می‌ماند و دنیایی از سکوت.