خبر : قتل مرد جوان، پایان شوم کری خوانی - اسپاد نیوز


توهین و فحاشی شدت گرفته بود که ناگهان برق تیغه چاقو در فضای فروشگاه درخشید و جوان ۱۸ ساله نقش بر…