خبر : انتقام از مرد 65 ساله در قبرستان مشهد - اسپاد نیوز


کیفرخواست پرونده زن جوانی که در انتقامی کینه جویانه، مرد ۶۵ ساله ای را با شلیک گلوله در ورودی یکی…