خبر : به همین سادگی سفیده را از زرده جدا کنید فیلم - اسپاد نیوز


پارسینه: روش های زیادی برای جدا کردن زرده و سفیده تخم مرغ وجود دارد ولی این روش که با استفاده از یک قیف زرده و سفیده تخم مرغ را جدا کنیم هم خیلی آسان است هم احتمال قاطی شدن زرده و سفیده خیلی کم است.