خبر : با این روش شوری کباب کوبیده را بگیرید - اسپاد نیوز


. در بعضی مواقع میزان نمک از دست آشپز در می رود و غذا شور می شود.