خبر : قتل کارگر جوان با ادعای آزار شیطانی به خواهر - اسپاد نیوز


مردی که کارگرش را کشته، مدعی است مقتول خواهر او را مورد آزار و اذیت قرار داده بود