خبر : انتقادات محمد خزاعی به برخی مباحث مطرح شده در مناظرات فرهنگی - اسپاد نیوز


  محمد خزاعی نسبت به مناظره های کاندیدهای ریاست جمهوری انتقاداتی را مطرح کرد و گفت: در جلسات و مناظرات مباحثی مطرح شد که به وقتش پاسخ خواهم داد.