خبر : پیامدهای منفی و خطرناک گرسنگی - اسپاد نیوز


گرسنگی پیامدهای جبران ناپذیری برای بدنمان در بردارد. راشل پیندیک، استاد دان