خبر : نهادهای خاص و بودجه‌ - اسپاد نیوز


به شکل سنتی در ایران پس از انقلاب همه تصورشان بر این بوده که نفتی به فروش برود و د