خبر : چرا ارز باید تک نرخی شود؟ - اسپاد نیوز


ادامه روند جاری در حوزه مدیریت بازار ارز جز به افزایش رانت و فساد در اقتصاد ایرا