خبر : بلایی که فیجت اسپینر بر سر فرزندانتان می آورد - اسپاد نیوز


اسپینر حاوی میزان بالایی سرب است. این اطلاعات حاصل آزمایش ۳۳ هزار قطعه در میلیو