خبر : تاثیر عجیب کلم بروکلی بر دیابت - اسپاد نیوز


نتایج یک مطالعه نشان می دهد ماده موجود در کلم بروکلی به کنترل بهتر قندخون در برخ