خبر : خورشت اناربیج - اسپاد نیوز


در تهیه خورشت اناربیج از گردو، رب انار، آب انار و سبزی محلی استفاده میشود. ظاهر 8