خبر : روایت هاآرتض از هدیه سازمان ملل به ایران - اسپاد نیوز


یک روزنامه چاپ سرزمین های اشغالی شکست آمریکا در همراه کردن کشورهای عضو سازم