خبر : رکورد مصرف سوخت در پایتخت شکست - اسپاد نیوز


در پی وقوع زمین لرزه در ساعات پایانی چهارشنبه (۲۹ آذرماه)، مقدار توزیع سوخت در ج