خبر : بازتاب هنر اسلامی در امارات - اسپاد نیوز


مسجد جمیرا به عنوان یکی از نمادهای دبی شناخته می شود و از جمله مهم ترین مساجد