خبر : کارگران کوره‌های آجرپزی فاروج - اسپاد نیوز


کودکان فاروجی همگام با والدین خود با شرایط دشوار در تمام طول روزهای تابستان