خبر : طرح جدید ترافیک پایتخت و ۱۰ سوال - اسپاد نیوز


طرح جدید ترافیک، قبل از اینکه برنامه ای اجرایی و عملیاتی باشد، ایده ای آرمان گر