خبر : مشاوران وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور کارگری و خودرو معرفی شدند - اسپاد نیوز


وزیر صنعت، معدن و تجارت در احکام جداگانه ای حسن صادقی را به عنوان مشاور خود در ا8