خبر : مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم منصوب شد - اسپاد نیوز


مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم با حکم منصور غلامی وزیر علوD