خبر : افزایش سرمایه 110درصدی به‎پرداخت - اسپاد نیوز


شرکت به پرداخت ملت با هدف توسعه فعالیت هایش، پیشنهاد افزایش سرمایه بیش از 110 درص