خبر : بنیاد مصطفی(ص) تأسیس می‌شود - اسپاد نیوز


دبیر شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی(ص) با خطاب قرار دادن این رویداد گفت: برای توس